SmartSociety
สถาบันเดียว ที่รวบรวม ติวเตอร์ชื่อดัง ระดับประเทศ ซึ่งล้วนมี ความหนักแน่น แม่นยำในเนื้อหา
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้รอบด้าน
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แสดงพัฒนาการ ระหว่างเรียนและ เพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง
พัฒนารูปแบบสาขาทั้ง 34 แห่ง ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ การเรียนรู้ และ lifestyle ของคนรุ่นใหม่
Tutor

ข่าวและกิจกรรม

Tutor

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety