สังคม สอนโดยครูชัย(Pinnacle)

สังคมโดย อ.ชัย

รหัสคอร์ส ระดับชั้น ชื่อคอร์ส คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเพิ่ม ค่าเรียน Special Price
040001 ประถมศึกษา เก่งประถมปลาย 21 6.3 3,100
040002 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ประถมปลาย 7.5 2.25 1,700
040003 ประถมศึกษา ความรู้รอบตัว ปี60 15 4.5 2,600
040004 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ภูมิศาสตร์ 14 4.2 2,000
040005 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ประวัติศาสตร์ 14 4.2 2,000
040006 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2 ภูมิศาสตร์ 14 4.2 2,000
040007 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2 ประวัติศาสตร์ 14 4.2 2,000
040008 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ภูมิศาสตร์ 14 4.2 2,000
040009 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ประวัติศาสตร์ 14 4.2 2,000
040010 มัธยมศึกษาตอนต้น พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. 24 7.2 3,900
040011 มัธยมศึกษาตอนต้น ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ 12 3.6 2,100
040012 มัธยมศึกษาตอนต้น ติวข่าวติดเตรียมอุดม 6 1.8 1,700
040013 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกภูมิศาสตร์ 8 2.4 900
040014 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกประวัติศาสตร์ 8 2.4 900
040015 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก 8 2.4 900
040016 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ 8 2.4 900
040017 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ 8 2.4 900
040018 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ 8 2.4 900
040019 มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 8 2.4 900
040020 มัธยมศึกษาตอนปลาย ติวข้อสอบตรงม.สงขลานครินทร์ 12 3.6 1,900
040021 มัธยมศึกษาตอนปลาย ติวข้อสอบตรงม.เชียงใหม่ 12 3.6 1,900
040022 มัธยมศึกษาตอนปลาย ติวข้อสอบตรงม.ขอนแก่น 12 3.6 1,900
040023 มัธยมศึกษาตอนปลาย พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ 28 8.4 2,700

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety