วิทยาศาสตร์ สอนโดยครูป้อม Asci

SCIENCE ครูป้อม เอซายน์ KPNSmart

รหัสคอร์ส ระดับชั้น ชื่อคอร์ส คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเพิ่ม ค่าเรียน Special Price
220001 ประถมศึกษา Fundamental Sci : ป.4 เทอม 2 20 6 2,500
220030 ประถมศึกษา Fundamental Sci : ป.4 เล่ม 2 30 9 4,000
220002 ประถมศึกษา Fundamental Sci : ป.5 เทอม 2 20 6 2,500
220031 ประถมศึกษา Fundamental Sci : ป.5 เล่ม 2 30 9 4,000
220020 ประถมศึกษา Pre IMSO Part 1 22.5 6.75 4,000
220021 ประถมศึกษา Pre IMSO Part 2 22.5 6.75 4,000
220026 ประถมศึกษา แข่งขันประถม เคมี 34 10.2 4,800
220025 ประถมศึกษา แข่งขันประถม ดาราศาสตร์ 34 10.2 4,800
220022 ประถมศึกษา แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ 30 9 4,500
220012 ประถมศึกษา แข่งขันวิทย์ประถม : ชีววิทยา (ป.3 - ป.6) 28 8.4 4,000
220017 ประถมศึกษา แข่งขันวิทย์ประถม : ทักษะกระบวนการ 30 9 4,500
220011 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ (รอบเขต) 20 6 3,000
220014 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ (รอบประเทศ) 12 3.6 2,000
220013 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สสวท. วิทย์ ป.3 (รอบสอง) 14 4.2 2,000
220003 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4 - 6 (รอบแรก) 18 5.4 2,500
220009 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4 - 6 (รอบสอง) 16 4.8 2,500
220032 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ รอบ 1 30 9 4,500
220028 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.4 KVIT MWIT 34 10.2 6,200
220007 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม. 1 (Gifted) 28 8.4 4,000
220015 ประถมศึกษา ป.4 เทอม 1 30 9 4,000
220016 ประถมศึกษา ป.5 เทอม 1 30 9 4,000
220004 ประถมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม. 1 Level 4 20 6 2,500
220018 ประถมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 1 30 9 4,500
220023 ประถมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 2 30 9 4,500
220027 ประถมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 3 34 10.2 4,800
220034 ประถมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 4 30 9 4,500
220024 ประถมศึกษา สสวท. ป.4 - 6 รอบแรก step 1 34 10.2 4,800
220035 ประถมศึกษา Competitive Sci แข่งขันวิทย์ประถม ตะลุยโจทย์ สสวท.ป.6 รอบสอง ปี 60 12 3.6 1,800
220036 ประถมศึกษา Competitive Sci แข่งขันวิทย์ประถม ตะลุยโจทย์ สสวท.ป.3 รอบสอง ปี 60 5 1.5 1,200
220019 มัธยมศึกษาตอนต้น Basic Sci : ม.1 เทอม 1 22 6.6 3,800
220029 มัธยมศึกษาตอนต้น Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา 30 9 5,400
220005 มัธยมศึกษาตอนต้น กำเนิดวิทย์ Level 2 (รอบแรก) 20 6 2,500
220010 มัธยมศึกษาตอนต้น กำเนิดวิทย์ Level 3 (รอบแรก) 18 5.4 3,200
220006 มัธยมศึกษาตอนต้น ตะลุยโจทย์มหิดลวิทยานุสรณ์ (รอบแรก) 20 6 3,600
220008 มัธยมศึกษาตอนต้น ตะลุยโจทย์มหิดลวิทยานุสรณ์ (รอบสอง) 14 4.2 2,500
220033 มัธยมศึกษาตอนต้น โค้งสุดท้ายก่อนสอบ KVIS MWIT รอบ 1 30 9 5,500
220037 มัธยมศึกษาตอนต้น ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ (รอบประเทศ) Part 1 7.5 2.3 1,200 0
220038 มัธยมศึกษาตอนต้น ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ (รอบประเทศ) Part 2 7.5 2.3 1,200 0

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety